Arian Shojai's blog

Arian Shojai's picture

دوشنبه ها 

image: 

جلسه سی و سی

دوشنبه های دوست داشتنی

جلسات دوشنبه های ما که از اکتبر شروع شده بودند ، رسما تمام شدند. با شش نفر شروع کردیم و با صد و اندی نفر تمام ... بزرگترین چالش جلسات این بود که می خواستم با زیاد حرف زدن همه را خسته نکنم ولی مجبور بودم زیاد حرف بزنم ! از وقتی بچه ها به موبایل هاشان زیاد نگاه می کردند و سرعت رفت و برگشت اس ام اس ها زیاد می شد ، می فهمیدم اوضاع وخیم شده ! سریع سعی می کردم با شوخی و مزاحی دوباره جمع را برگردانم به تیرگان !

Arian Shojai's picture

باز هم تیرگان 

image: 

سه سال پیش بود... درست سه سال پیش ... هفده ژوئیه دو هزار و هشت ! نفسها در سینه حبس بود ... همه منتظر نوزادی بودند که از فضل و کمالاتش بسیار گفته میشد و حالا نوبت به دنیا آمدنش فرا رسیده  بود ...

جشنواره تیرگان ، این نوزاد دوست داشتنی  به دنیا آمد ... در پنجشنبه شبی آرام و مرطوب کنار دریاچه انتاریو ... بی هیچ شیون و زاری ! بل که با نوای دل انگیز تار ، با بوی خوش رطوبت دریاچه و با نگاه توام با آرامش چند صد نفر که برایش چه ها که نکرده بودند !